Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee BMWE een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, opleidingen of coaching ongeacht of de opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training. De deelnemer kan ook de opdrachtgever zijn.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1. De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door inschrijving op deze website www.bmwe.nl.

2.2. Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

2.4. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1. Annulering van een opdracht dient per mail te geschieden. De datum van verzenden geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

3.2. In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd bij aanvang van de betreffende cursus een vervanger te sturen, mits deze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

3.3. Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum is tot 1 maand (30 dagen) vòòr aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 7 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

Artikel 4: Betaling

4.1. In beginsel dient de opdrachtgever de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, in alle gevallen 14 dagen vóór aanvang van de opleiding.

4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanmeldingsvoorwaarden van de betreffende opleiding vermeld staat.

4.3. In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Hiervoor worden incasso- en administratiekosten in rekening gebracht, afhankelijk van de totale kosten en het aantal termijnen. De vordering van deze deeltermijnen wordt via automatische incasso geïnd op de vooraf overeengekomen termijndatum. De eerste termijn dient voldaan te zijn 14 dagen vóór de startdatum van de opleiding.

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan BMWE in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1. Het auteursrecht op de door BMWE uitgegeven brochures, manuals, trainingsmaterialen, cursusboeken, oefenkaarten en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij BMWE, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BMWE zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van BMWE berust uitsluitend bij BMWE.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande opleidingsdagen te allen tijde door te laten gaan. Bij onvoorziene omstandigheden zal opdrachtnemer (indien mogelijk) zorgdragen voor een vervangend opleidingsdeel.

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1. BMWE spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

7.3. Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4. BMWE is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5. Aan de inhoud van de brochure, website en manuals van BMWE kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.